vr彩票官方网站

 
?i?n tho?i n?i ??a:
0551-63661868
S?N PH?M
 
KHáCH HàNG TIêU BI?U
 
GI?I THI?U V? CHúNG T?I
C?ng ty TNHH C?ng ngh? Quang ?i?n VSEE An Huy là c?ng ty c?ng ngh? cao chuyên nghiên c?u,
phát tri?n, thi?t k? và s?n xu?t máy móc thi?t b? tách màu và máy s?y dùng trong ngành th?c ph?m và c?ng nghi?p,
có h?n 100 b?ng sáng ch? qu?c gia và ch?ng nh?n khen th??ng.
 
 • 330 tri?u

  vr彩票官方网站??u t? h?n 330 tri?u xay d?ng c?ng ty m?i

 • 44000 m2

  Di?n tích nhà x??ng m?i 44.000 m2

 • 6000 m2

  Trung tam nghiên c?u khoa h?c R&D 6.000 m2

 • 50

  Thi?t b? s?n xu?t tiên ti?n
  vr彩票官方网站 h?n 50 lo?i

 • 100

  H?n 100 b?ng sáng ch?
  qu?c gia và ch?ng nh?n khen th??ng

TRUNG T?M TIN T?C

vr彩票官方网站TRí TU? L?N T?M NHìN XA